Oferta

Automatyka domowa

W tra­dy­cyj­nych insta­la­cjach domo­wych każdy system jest nie­za­leżny od dru­giego. Oświe­tle­nie nie jest w żaden sposób powią­zane z role­tami, system alar­mowy z ogrze­wa­niem itd. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

KD

Zasad­ni­czym zada­niem kon­troli dostępu jest regu­lo­wa­nie ruchu ludzi w budynku, szcze­gól­nie gdy zacho­dzi koniecz­ność ogra­ni­cze­nia dostępu pew­nych grup ludzi (mogą to być pra­cow­nicy, czy goście) do samego budynku lub pew­nych jego obsza­rów. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

RCP

System reje­stra­cji czasu pracy reje­struje godziny wej­ścia i wyj­ścia pra­cow­ni­ków z budynku, dostar­cza aktu­al­nych danych doty­czą­cych obec­no­ści i czasu pracy osób zatrud­nio­nych. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

EAS

Sku­teczne zabez­pie­cze­nie towaru przed kra­dzieżą jest obec­nie prio­ry­te­tem wielu pla­có­wek han­dlo­wych. Sza­cuje się, że straty wyni­ka­jące z kra­dzieży mogą pochło­nąć 2–5% obrotu pla­cówki. (więcej…)

Z admin, przed