LIKON - Kilka słów o Nas!

O FIRMIE.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim rynku oferujących kompleksową obsługę oraz integracjęwielu dziedzin i technologii składających sięna inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa.

Wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa (CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP) i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem BMS - building management w systemie KNX, oraz uczestnictwo w wielu projektach tak różnych jak potrzeby aszych klientów czynią z nas najlepszych partnerów do realizacji przedsięwzięć będących nawet największymi wyzwaniami

Obszary działania:

  • Systemy bezpieczeństwa CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP
  • Inteligentne systemy zarzązania budynkiem BMS
  • Building management w systemie KNX - CCTV
  • Szeroko pojęta telewizja przemysłowa, indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb i zadań; analogowa, IP, IP MP, IR, FLIR, oraz SSWIN (Galaxy GD, GE-Master, Paradox, Satel, DSC) w zastosowaniu cywilnym i militarnym
  • Kable sensoryczne; STELLAR, SENStar

Współpraca z nami to gwarancja synergii i dostosowania rozwiązań do faktycznych potrzeb

TYLKO DLA ORŁÓW - SREBRNY PARTNER ABB

Inteligentny dom.

Rezydencje, apartamenty, domy

Sterowanie inteligentnym domem za pomocą smartfona to tylko wierzchołek góry lodowej. Inteligentny dom to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność dzięki przemyślanej konfiuracji oraz najnowszych technologii. Oferujemy najwyższej jakości systemy bezpieczeństwa i automatyki na potrzeby domów, rezydencji i apartamentów.

Tworzymy doskonałe projekty inteligentnych domów i realizujemy je z najwyższą starannością oddając w ręce naszych klientów systemy, które dosłownie zmieniają ich życie na lepsze. Po zakończeniu prac gwarantujemy niezawodność oraz oferujemy nadzór i możliwość rozbudowy.

Sprawdź naszą ofertę!

Oferta.

System KNX/EIB

System KNX/EIB to euro­pej­ski stan­dard zarzą­dza­nia i kon­troli budynku, który powstał z ini­cja­tywy wio­dą­cych firm euro­pej­skich z zakresu elek­tro­tech­niki. Znaczna ilość pro­du­cen­tów urzą­dzeń zgod­nych z sys­te­mem KNX oraz zaan­ga­żo­wa­nie orga­ni­za­cji...

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem

Od inte­li­gent­nego sys­temu ogrze­wa­nia ocze­kuje się niskich kosz­tów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej oraz moż­li­wie wyso­kiego kom­fortu ciepl­nego. Coraz więk­szy nacisk kła­dzie się rów­nież na spo­soby eko­lo­gicz­nego pozy­ski­wa­nia ener­gii. Inte­li­gentne ogrze­wa­nie zapew­nia...

Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem

Oświe­tle­nie dosto­so­wu­jące się do pory dnia, okazji, zapew­niające mak­sy­malną funk­cjo­nal­ność i kom­fort, a przy tym ener­go­osz­czędne. Idąc spać, jednym prze­su­nię­ciem po ekra­nie smart­fona, czy tabletu, można zgasić świa­tło w całym...

Inteligentny budynek.

Budynki komercyjne

Inteligentny budenk wyposażony w system czujników i detektorów zarządzany przez zintegrowany system kontrolujący wszystkie instalacje, które się w nim znajdują to dziś standard. Sztuką jest umiejętne połączenie wszystkich rozwiązań z zachowaniem synergii gwarantującej wykorzystanie 100% możliwości całego systemu.

Oferujemy kompleksowe usługi planując rozwiązania już na etapie projektowania budowy dzięki czemu nasze inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa sprawdzają się w 100%. Po zakończeniu inwestycji oferujemy obsługę w zakresie gwarancji i konserwacji oraz modernizacji i rozbudowy.

Piszemy dla Ciebie!

Artykuły.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim runku, oferujących kompleksową obsługę oraz integrację wielu dziedzin i technologii składających sięna inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa.

Budy­nek pasywny musi speł­niać szereg warun­ków funk­cjo­nal­nych, tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i praw­nych, dla­tego proces pro­jek­to­wa­nia jest skom­pli­ko­wany i wymaga wiedzy i doświad­cze­nia. W związku z wymo­giem wyso­kiego stan­dardu posza­no­wa­nia ener­gii należy poło­żyć szcze­gólny nacisk na te...

Kom­for­towy, nowo­cze­sny dom o zni­ko­mym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­tryczną, eko­no­miczny w eks­plo­ata­cji, a zara­zem eko­lo­giczny – tak w zary­sie można wyja­śnić czym jest dom pasywny. Taka per­spek­tywa może wyda­wać się zbyt piękna aby była...

Dom ener­go­osz­czędny to dom, który posiada dobrą izo­la­cję prze­gród zewnętrz­nych w tym sto­larki okien­nej i drzwio­wej, a także zre­du­ko­waną ilość most­ków ter­micz­nych, czyli miejsc o gor­szych wła­ści­wo­ściach ter­mo­izo­la­cyj­nych oraz sprawny system wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem...

Apartament pokazowy! - Przekonaj się o naszych możliwościach!

ABB Living Space Experience.

Zachęcamy do obejrzenia Apartamentu Pokazowego Living Space Experience, który zaprojektowała i zrealizowała firma ABB. Na tym obiekcie nasza firma wykonała instalację elektryczną, KNX i alarm.

Jest to obecnie najnowocześniejszy apartament pokazowy w Europie. To miejsce, w którym można się przekonać, jak działa i jakie korzyści daje spersonalizowane sterowanie funkcjami domu: oświetleniem, temperaturą, czy wentylacją. To tylko niektóre z funkcji, jakie będą Państwo mogli wypróbować podczas wizyty w showroomie.

Zapraszamy do obejrzenia mini galerii zdjęć, ale przede wszystkim do oglądania apartamentu „na żywo”

Sprawdź nasze realizacje!

Portfolio.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim runku, oferujących kompleksową obsługę oraz integrację wielu dziedzin i technologii składających się na inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa.

Znajdź nas!

Kontakt.

Ulica: Owczarska 11A

REGON: 146230698

Miasto: Warszawa

E-mail: info@likon.pl

NIP: 521-281-33-60

Mariusz Szymanowski

Kierownik działu technicznego

Tel: +48 692 906 879

Artur Zajkowski CEO

region mazowiecki

Tel: +48 606 486 811

Karol Rzepka

region śląski

Tel: +48 603 803 726

Dariusz Zapytowski

region dolnośląski

Tel: +48 607 536 695

PARTNERZY