System KNX/EIB to euro­pej­ski stan­dard zarzą­dza­nia i kon­troli budynku, który powstał z ini­cja­tywy wio­dą­cych firm euro­pej­skich z zakresu elek­tro­tech­niki.

Znaczna ilość pro­du­cen­tów urzą­dzeń zgod­nych z sys­te­mem KNX oraz zaan­ga­żo­wa­nie orga­ni­za­cji KONNEX powo­dują, że KNX można uznać za jeden z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się sys­te­mów. Orga­ni­za­cja KNX stale czuwa nad prze­strze­ga­niem usta­lo­nych para­me­trów tech­nicz­nych i koor­dy­nuje prace roz­wo­jowe, dzięki czemu Euro­pej­ska Magi­strala Insta­la­cyjna stała się w kra­jach Unii Euro­pej­skiej stan­dar­dem i domi­nuje w dzie­dzi­nie inte­li­gen­tych insta­la­cji elek­trycz­nych. Zapew­nia to jej uży­kow­ni­kom wiele korzy­ści. Po pierw­sze, dostęp­ność do nie­za­leż­nego od pro­du­centa sprzętu ser­wisu i moż­li­wość moder­ni­za­cji. Po drugie, moż­li­wość zastą­pie­nia wyco­fa­nego pro­duktu innym w sys­te­mie KNX oraz gwa­ran­cję dzia­ła­nia popartą ilo­ścią zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów.

W tra­dy­cyjnej insta­la­cji elek­trycz­nej wyko­na­nie funk­cji odbywa się lokal­nie np. ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem, role­tami lub kli­ma­ty­za­cją. W efek­cie nie­moż­liwe jest wyko­na­nie funk­cji cen­tral­nych takich jak opusz­cze­nie wszyst­kich rolet w budynku bez uło­że­nia w inta­la­cji wielu dodat­ko­wych prze­wo­dów. Insta­la­cja KNX inte­gruje wszyst­kie funk­cje zarzą­dza­nia budyn­kiem, zastę­pu­jąc tra­dy­cyjne czuj­niki, wyłącz­niki i inne ele­menty ste­row­ni­cze urzą­dze­niami wyko­na­nymi w tech­nice cyfro­wej, które wymia­niają infor­ma­cje za pomocą jed­nego prze­wodu magi­stral­nego łączą­cego wszyst­kie ele­menty insta­la­cji. W każdym momen­cie można rów­nież zmie­nić funk­cje poszcze­gól­nych ele­mentów, wyłącz­nik słu­żący do włą­cza­nia lampy może być wyko­rzy­stany do ste­ro­wa­nia role­tami bez potrzeby wpro­wa­dza­nia zmian w insta­la­cji elek­trycz­nej.

KNX jest sys­te­mem opar­tym na kon­wen­cji roz­pro­szo­nej, jed­no­sta cen­tralna nie jest wyma­gana. Każdy ele­ment insta­la­cji jest zdolny do samo­dziel­nej pracy, dzięki temu w razie awarii, w prze­ci­wień­stwie do sys­te­mów scen­tra­li­zo­wa­nych, system (z wyjąt­kiem uszko­dzo­nego ele­mentu magi­stral­nego) działa popraw­nie.

Za pośred­nic­twem sys­temu KNX/EIB możemy ste­ro­wać:

  • oświetleniem;
  • ogrzewanianiem;
  • roletami;
  • urzą­dze­niami AGD/RTV;
  • kli­ma­ty­za­cją i wen­ty­la­cją itp.