Od inte­li­gent­nego sys­temu ogrze­wa­nia ocze­kuje się niskich kosz­tów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej oraz moż­li­wie wyso­kiego kom­fortu ciepl­nego. Coraz więk­szy nacisk kła­dzie się rów­nież na spo­soby eko­lo­gicz­nego pozy­ski­wa­nia ener­gii.

Inte­li­gentne ogrze­wa­nie zapew­nia nam kom­fort prze­by­wa­nia w pomiesz­cze­niach o opty­malnej tem­pe­ra­tu­rze, system sam usta­wia ją za nas zgod­nie z zapro­gra­mo­wa­nymi wytycz­nymi. Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie ogrze­wa­niem pozwala na zacho­wa­nie indy­wi­du­al­nej tem­pe­ra­tury w róż­nych pomiesz­cze­niach w zależ­no­ści od potrzeb.

Inte­li­gentna insta­la­cja zapew­nia ener­go­osz­czędne, opty­malne wyko­rzy­sta­nie ener­gii, jeśli czuj­niki nie zare­je­strują obec­no­ści osób w domu zre­du­kują poziom ogrze­wa­nia, podobną reak­cję sys­temu wywoła otwar­cie okien.

Do funk­cjo­nal­no­ści sys­temu ste­ro­wa­nia ogrze­wa­niem zali­czyć można rów­nież auto­ma­tyczną regu­la­cję tem­pe­ra­tury wywo­łaną zmianą pogody lub nasło­necz­nie­nia, a także dosto­so­wa­nie do indy­wi­du­al­nych potrzeb użyt­kow­nika.

Moż­li­wość zdal­nego ste­ro­wa­nia oka­zuję się szcze­gól­nie przy­datna np. wtedy, gdy chcemy przy­go­to­wać dom przed powro­tem z pracy podwyż­sza­jąc tem­pe­ra­turę w pomiesz­cze­niach.