INTELIGENTNY BUDYNEK – BUDYNKI KOMERCYJNE

KLIENCI KOMERCYJNI.

 

Inte­li­gentny budy­nek wypo­sa­żony w system czuj­ni­ków i detek­to­rów zarzą­dzany przez zin­te­gro­wany system kon­tro­lu­jący wszyst­kie insta­la­cje, które się w nim znaj­dują to dziś stan­dard. Sztuką jest umie­jętne połą­cze­nie wszyst­kich roz­wią­zań z zacho­wa­niem syner­gii gwa­ran­tu­ją­cej wyko­rzy­sta­nie 100% moż­li­wo­ści całego sys­temu

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe usługi pla­nu­jąc roz­wią­za­nia już na etapie pro­jek­to­wa­nia budowy dzięki czemu nasze inte­li­gentne sys­temy auto­ma­tyki i bez­pie­czeń­stwa spraw­dzają się w 100%. Po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji ofe­ru­jemy obsługę w zakre­sie gwa­ran­cji i kon­ser­wa­cji oraz moder­ni­za­cji i roz­bu­dowy.

Masz jakieś pytania? Chętnie na nie odpowiemy!