CCTV to okre­śle­nie tele­wi­zji prze­my­sło­wej połą­czo­nej w ukła­dzie zamknię­tym, pozwa­la­ją­cej na moni­to­ro­wa­nie sytu­acji reje­stro­wa­nych przez system kamer.

W skład tego sys­temu CCTV wcho­dzą współ­pra­cu­jące ze sobą urzą­dze­nia, które prze­twa­rzają, archi­wi­zują i wyświe­tlają obraz, który jest dostępny tylko dla ściśle okre­ślo­nych osób.

Wśród tych urzą­dzeń można wymie­nić: kamery ana­lo­gowe, kamery IP, urzą­dze­nia reje­stru­jące obraz, moni­tory, prze­wody trans­mi­syjne itp. Do reje­stro­wa­nia obrazu z kamer przemysłowych używa się reje­stra­to­rów cyfro­wych prze­cho­wu­ją­cych dane na dys­kach twar­dych co uła­twia wyszu­ki­wa­nie i umoż­li­wia długie prze­cho­wy­wa­nie zapi­sa­nego obrazu. Przy kame­rach obro­to­wych nie­zbęd­nym ele­men­tem tel kame­rami i ste­ro­wa­nia całym sys­te­mem CCTV.

Do głów­nych zalet sys­temu nad­zoru wizyj­nego (CCTV) należy poprawa bez­pie­czeń­stwa. Połą­cze­nie tego sys­temu z odpo­wied­nim sys­te­mem alar­mo­wym pozwoli domow­ni­kom spo­koj­nie wyje­chać na waka­cje, bez obaw o bez­pie­czeń­stwo domu.

Moni­to­ring wizyjny jest obecny rów­nież w obiek­tach takich jak centra han­dlowe, hiper­mar­kety, tereny firm, czy ulice miast, dzięki temu moż­liwa jest obser­wa­cja miejsc okre­ślo­nych jako ważne z punktu widze­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu. Moni­to­ro­wa­nie obiektu nie wymaga dużej ilości osób, w związku z tym takie roz­wią­za­nie niesie za sobą niższe koszty oso­bowe, a w przy­padku zaist­nie­nia nie­po­żą­da­nych oko­licz­no­ści zapisy z kamer CCTV dadzą moż­li­wość odtwo­rze­nia zaist­nia­łej sytu­acji.