W tra­dy­cyj­nych insta­la­cjach domo­wych każdy system jest nie­za­leżny od dru­giego. Oświe­tle­nie nie jest w żaden sposób powią­zane z role­tami, system alar­mowy z ogrze­wa­niem itd.

Auto­ma­tyka domowa roz­wi­nęła się do tego stop­nia, że użyt­kow­nik sam może stwo­rzyć dom w pełni funk­cjo­nalny i dosto­so­wany do swoich potrzeb. Umoż­li­wia ona wszech­stronne ste­ro­wa­nie urzą­dze­niami domo­wymi, co więcej urzą­dze­nia te komu­ni­kują się między sobą, dzięki czemu inge­ren­cja użyt­kow­nika jest nie­wielka lub cał­ko­wi­cie zbędna.

Sto­so­wa­nie takiego roz­wią­za­nia podnosi kom­fort życia, zapew­nia bez­pie­czeń­stwo, a także ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii.

Auto­ma­tyka domowa oka­zuje się szcze­gól­nie przy­datną i przy­ja­zną dla osób nie­peł­no­spraw­nych, uła­twia­jąc im codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Ste­ro­wa­nie insta­la­cjami może odby­wać się za pomocą lap­to­pów, table­tów, smart­fo­nów.

Świa­dome uży­wa­nie tej tech­no­lo­gii prze­kłada się na znaczną poprawę kom­fortu, ponie­waż obej­muje ona ste­ro­wa­niem wszyst­kie insta­la­cje od sys­temu nawad­nia­nia ogrodu do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń, od ste­ro­wa­nia role­tami po otwie­ra­nie­/za­my­ka­nie bram.

Od ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem, aż po zabez­pie­cza­nie przed wła­ma­niem, zala­niem, poża­rem. Prze­kłada się rów­nież na praw­dziwą oszczęd­ność ener­gii i ochronę śro­do­wi­ska. Za pomocą ekranu doty­ko­wego można kon­tro­lo­wać zuży­cie mediów i w razie potrzeby ogra­ni­czyć mar­no­traw­stwo świa­tła, wody, gazu.

Bez­po­śred­nie komu­ni­ko­wa­nie się sys­temu auto­ma­tyki domo­wej z okre­ślo­nymi detek­to­rami moni­to­ro­wa­nia zagro­że­nia pozwoli zapew­nić ochronę domu. Dzięki zdal­nej kon­troli, umoż­li­wia­ją­cej moni­to­ro­wa­nie domu, można wyda­wać pole­ce­nia na odle­głość, nawet jeśli znaj­du­jemy się poza domem.