Zasad­ni­czym zada­niem kon­troli dostępu jest regu­lo­wa­nie ruchu ludzi w budynku, szcze­gól­nie gdy zacho­dzi koniecz­ność ogra­ni­cze­nia dostępu pew­nych grup ludzi (mogą to być pra­cow­nicy, czy goście) do samego budynku lub pew­nych jego obsza­rów.

Tylko osoby upraw­nione będą mogły się poru­szać po danym obiek­cie uży­wa­jąc iden­ty­fi­ka­to­rów oso­bi­stych. Zain­sta­lo­wane czyt­niki kart zbli­że­nio­wych ogra­ni­czają dostęp do wyzna­czo­nych stref. Admi­ni­stra­tor oraz inne upraw­nione osoby mogą nada­wać bądź ogra­ni­czać prawa dostępu dla poszcze­gól­nych osób czy grup.

System funk­cjo­nuje na zasa­dzie współ­pracy urzą­dzeń i iden­ty­fi­ka­to­rów oso­bi­stych (karty zbli­że­niowe). Użyt­kow­ni­kom sys­temu nada­wane są prawa do prze­bywania w wyzna­czo­nych pomiesz­cze­niach w wyzna­czo­nym czasie. Na kar­tach nie prze­cho­wuje się żad­nych danych w związku z czym nie ma obawy, że pewne infor­ma­cje mogłyby zostać wyko­rzy­stane przez nie­upraw­nione osoby w przy­padku zgu­bie­nia lub kra­dzieży.

Dzia­ła­nie sys­temu kon­tro­luje kom­pu­ter nad­zo­ru­jący, a jego komu­ni­ka­cja z czyt­ni­kami kart moż­liwa jest dzięki ste­row­ni­kom.

Nie­kwe­stio­no­waną zaletą sys­temu kon­troli dostępu jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa, a także zabez­pie­cze­nie mienia czy pouf­nych infor­ma­cji zawar­tych w doku­men­tach zgro­ma­dzo­nych na tere­nie budynku.

System ten ogra­ni­czy rów­nież ryzyko kra­dzieży i umoż­liwi pozy­ska­nie natych­mia­sto­wej infor­ma­cji o tym kto prze­bywa w obiek­cie. Przed­się­bior­stwo obniży koszty dzia­łal­no­ści poprzez reduk­cję per­so­nelu ochrony fizycz­nej.