Sku­teczne zabez­pie­cze­nie towaru przed kra­dzieżą jest obec­nie prio­ry­te­tem wielu pla­có­wek han­dlo­wych.

Sza­cuje się, że straty wyni­ka­jące z kra­dzieży mogą pochło­nąć 2–5% obrotu pla­cówki. Elek­tro­niczne sys­temy prze­ciw­kra­dzie­żowe są sku­tecz­nym narzę­dziem w walce z pro­ble­mem kra­dzieży skle­po­wych.

Dobór odpo­wied­niego sys­temu anty­kra­dzie­żowego pomoże ogra­ni­czyć straty i zwięk­szyć efek­tyw­ność zarówno nie­wiel­kim punk­tom han­dlo­wym jak i roz­le­głej sieci skle­pów.

Jedną z dobrze zna­nych tech­no­lo­gii anty­kra­dzie­żo­wych jest radiowa (RF), bramki anty­kra­dzie­żowe dzięki sys­te­mowi radio­wemu dosko­nale radzą sobie z detek­cją klip­sów czy ety­kiet. Dodat­ko­wym atutem są sto­sun­kowo niskie koszty insta­la­cji i eks­plo­ata­cji sys­temu.

Wyjąt­kowo dobrą wykry­wal­ność klip­sów i ety­kiet zapew­niają bramki aku­sto­ma­gne­tyczne (AM), które cechują się tech­no­lo­gią o naj­więk­szym obsza­rze detek­cji (naj­więk­sze roz­stawy między bram­kami) w sto­sunku do pozo­sta­łych roz­wią­zań. Więk­sza jest rów­nież ich odpor­ność na ekra­no­wa­nie folią alu­mi­niową i innymi meta­lami.

Do zabez­pie­cza­nia towaru w super­mar­ke­tach, biblio­te­kach czy dro­ge­riach dosko­nale spraw­dzają się sys­temy elek­tro­ma­gne­tyczne (EM), które dzia­łają na zasa­dzie pobu­dza­nia polem magne­tycz­nym ety­kiety alar­mo­wej i bada­nia jej odpo­wie­dzi. Bramki z polem magne­tycz­nym umiesz­czane są przy wej­ściu­/wyj­ściu oraz przy sta­no­wi­skach kaso­wych. Do zalet sys­temu zali­cza się sku­teczną detek­cję towaru w wóz­kach skle­po­wych, tor­bach alu­mi­nio­wych, system jest w stanie wykryć ety­kietę w pionie, pozio­mie oraz rów­no­le­gle do anteny mon­to­wa­nej w bramce.