System reje­stra­cji czasu pracy reje­struje godziny wej­ścia i wyj­ścia pra­cow­ni­ków z budynku, dostar­cza aktu­al­nych danych doty­czą­cych obec­no­ści i czasu pracy osób zatrud­nio­nych.

System ten znaj­duje szcze­gólne zasto­so­wa­nie w przed­się­bior­stwach z rucho­mym lub nie­nor­mo­wa­nym czasem pracy, umoż­li­wia­jąc roz­li­cze­nie rze­czy­wi­stego czasu pracy w odnie­sie­niu do przy­ję­tych norm w dowol­nym okre­sie czasu.

Imple­men­ta­cja tego sys­temu w firmie jest bardzo prosta, wystar­czy zain­sta­lo­wać czyt­niki wej­ścia­/wyj­ścia z budynku, a pra­cow­ni­ków wypo­sa­żyć w karty z indy­wi­du­al­nym iden­ty­fi­ka­to­rem. Roz­po­czy­na­jąc i koń­cząc prace, zatrud­niony zbliża swoją kartę do czyt­nika, co powo­duje auto­ma­tyczne zapi­sa­nie w cen­tral­nej bazie sys­temu infor­ma­cji o dacie i godzi­nie. Infor­ma­cje z sys­temu RCP mogą być na bie­żąco prze­sy­łane do sys­temu kadrowo-pła­co­wego.

Do iden­ty­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków i zwią­za­nych z nimi zda­rzeń reje­stra­tory czasu pracy mogą wyko­rzy­sty­wać czyt­niki kart z kodem kre­sko­wym, czyt­niki kart zbli­że­nio­wych lub dane bio­me­tryczne (np. odci­ski palca), co eli­mi­nuje takie nie­pra­wi­dło­wo­ści jak prze­ka­za­nie karty innej osobie, bądź jej podro­bie­nie.

Rozli­cza­jąc czas pracy system RCP uwzględ­nia wszyst­kie obo­wią­zu­jące w przed­się­bior­stwie normy doty­czące: wyzna­czo­nego czasu na prze­rwy, zasady roz­li­cza­nia godzin nad­licz­bo­wych, spóź­nień, dodat­ków za pracę w godzi­nach noc­nych. Powyż­sze dane mogą zostać pobrane na listy płac i sta­nowić pod­stawę do obli­cze­nia wyna­gro­dzeń.

Wdro­że­nie sys­temu reje­stra­cji czasu pracy przy­nosi firmie wiele korzy­ści. Wpływa na uspraw­nie­nie pracy działu kadro­wego, poprzez eli­mi­na­cję nie­pra­wi­dło­wo­ści przy nali­cza­niu wyna­gro­dzeń i zre­du­ko­wa­nie ilości czasu potrzeb­nego na pro­wa­dze­nie roz­li­czeń. Kon­trola spóź­nień, przerw i czasu pracy prze­łoży się na poprawę dys­cy­pliny wśród zatrud­nio­nych,
a eli­mi­na­cja papie­ro­wych list obec­no­ści sprawi, że firma będzie bar­dziej eko­lo­giczna i oszczędna. Dodat­kowo system sta­nowi świetne narzę­dzie do oceny efek­tyw­no­ści pracy, spo­rzą­dza­nia rapor­tów i sta­ty­styk.