BMS sta­nowi uła­twie­nie w zarzą­dza­niu budyn­kiem, dzięki niemu można ste­ro­wać sys­te­mami auto­ma­tyki i bez­pie­czeń­stwa za pomocą wspól­nego opro­gra­mo­wa­nia.

BMS jest to scen­tra­li­zo­wany układ, który umoż­li­wia nad­zo­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie wszyst­kimi urzą­dze­niami i sys­te­mami znaj­du­ją­cymi się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

System gro­ma­dzi, archi­wi­zuje i prze­twa­rza infor­ma­cje doty­czące kon­kret­nych insta­la­cji, dzięki czemu moż­liwe jest reago­wa­nie na zmiany wewnętrzne lub zewnętrzne, by przy­wró­cić poziom opty­mal­nego zuży­cia ener­gii, popra­wić funk­cjo­nal­ność czy bez­pie­czeń­stwo.

Wśród naj­waż­niej­szych funk­cji tego sys­temu wyróż­nia się funk­cję alar­mową, infor­ma­cyjną oraz auto­ma­tycz­nej regu­la­cji.

Dzięki stałej kon­troli urzą­dzeń w sys­te­mie moż­liwe jest okre­śle­nie opty­mal­nych para­me­trów pracy urzą­dzeń (np. pobór mocy, wydaj­ność), co z kolei pozwoli na auto­ma­tyczną ich regu­la­cję i dosto­so­wa­nie do wyma­gań użyt­kow­nika. Istotne zna­cze­nie ma funk­cja alar­mowa, ponie­waż jej zada­niem jest ostrze­ga­nie przed nie­bez­pie­czeń­stwem. Inte­gruje ona system moni­to­ringu z sys­te­mem alar­mo­wym oraz siecią tele­in­for­ma­tyczną, za pośred­nic­twem której infor­ma­cja zosta­nie prze­słana do odpo­wied­nich służb (Poli­cja, Straż pożarna itp.).

Modu­łowa budowa sys­temu BMS zapew­nia wysoką ela­stycz­ność, można ją dowol­nie roz­sze­rzać, wyłą­czać nie­które ele­menty, ogra­ni­czać szkody w przy­padku awarii jed­nego seg­mentu. Dodat­kowo inte­gra­cja sys­te­mów umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie i ste­ro­wa­nie budyn­kiem lokal­nie oraz zdal­nie z każ­dego miej­sca na świe­cie.