Inte­li­gentny budynek to wysoko zaawan­so­wany tech­nicz­nie budy­nek, który inte­gruje wiele sys­te­mów i dzięki ich koor­dy­na­cji sku­tecz­nie zarzą­dza zaso­bami w celu zapew­nie­nia naj­lep­szego funk­cjo­no­wa­nia jego użyt­kow­ni­ków oraz mak­sy­ma­li­za­cji oszczęd­no­ści.

Wpro­wa­dze­nie do użytku systemów dla inte­li­gent­nych budynków ma na celu podnie­sie­nie kom­fortu życia, bez­pie­czeń­stwa i ela­stycz­no­ści.

Inteligentny budy­nek jest wypo­sa­żony w system czuj­ni­ków i detek­to­rów oraz zin­te­gro­wany system zarzą­dza­nia wszyst­kimi insta­la­cjami. Dzięki temu jest w stanie odczy­ty­wać infor­ma­cje pocho­dzące z róż­nych ele­men­tów sys­temu i na nie reago­wać. Kom­fort pracy, nie­za­wod­ność, niższe koszty eks­plo­ata­cji to tylko nie­które z licz­nych korzy­ści.

System inte­li­gent­nego budynku daje moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem, kli­ma­ty­za­cją, kon­trolą dostępu czy alar­mem oraz urzą­dze­niami mecha­nicz­nymi takimi jak rolety, bramy wjaz­dowe i gara­żowe, moż­li­wo­ści te coraz czę­ściej sto­so­wane są rów­nież w biu­row­cach, hote­lach i innych więk­szych obiek­tach. Dzięki inte­gra­cji tych sys­te­mów zarzą­dza­nie budyn­kiem nie będzie wyma­gać wysiłku. System samo­dziel­nie czuwa nad pracą wszyst­kich insta­la­cji, wyłą­czy oświe­tle­nie na klatce scho­do­wej czy w toa­le­tach jeśli nie wykryje obec­no­ści pra­cow­ni­ków, wyłą­czy ogrze­wa­nie gdy zare­je­struje otwar­cie okna, auto­ma­tycz­nie wyre­gu­luje tem­pe­ra­turę, opuści rolety w przy­padku ostrego słońca, zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo za pomocą sys­temu alar­mo­wego reagu­ją­cego na symp­tomy wła­ma­nia, zala­nia, pożaru.

Przy­kła­dów wza­jem­nej inte­rak­cji sys­te­mów w inteligentnym budynku jest mnó­stwo, wyobraź­nia jest tutaj jedy­nym ogra­ni­cze­niem. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pozwala rów­nież na ste­ro­wa­nie sys­te­mem z dowol­nego miej­sca na świe­cie i o dowol­nym czasie za pomocą kom­pu­tera czy tabletu.