Stwo­rze­nie kom­for­to­wych warun­ków do pracy, zabawy czy odpo­czynku uza­leż­nione jest od odpo­wiednich para­me­trów i jako­ści powie­trza w pomiesz­cze­niu.

W inte­li­gent­nym domu zacho­wa­nie takich warun­ków moż­liwe jest dzięki sen­so­rom, które w reak­cji na rosnącą tem­pe­ra­turę czy poziom nasło­necz­nie­nia, załą­czą kli­ma­ty­za­tory przy­wra­ca­jąc odpo­wiedni poziom tema­pe­ra­tury.

Kli­ma­ty­za­cja będzie uru­cho­miana tylko w przy­padku obec­no­ści osób w domu, bądź na krótko przed ich powro­tem, jednak nie we wszyst­kich pomiesz­cze­niach (nie uży­wane pomiesz­cze­nia mogą nie być kli­ma­ty­zo­wane).

Więk­szość sys­te­mów kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji może być inte­gro­wana z sys­te­mem KNX co wpływa na łatwość ich obsługi, te same przy­ci­ski, które zimą służą do regu­la­cji ogrze­wa­nia, będą latem służyć do regu­lo­wa­nia wen­ty­la­cji. Inte­gra­cja tego sys­temu ze ste­ro­wa­niem lame­lami żalu­zji może okazać się sku­teczna gdy w przy­padku dużego nasło­necz­nie­nia czuj­niki wyre­gu­lują kąt ich nachy­le­nia, zapew­nia­jąc cień.