Oferta

EAS

Sku­teczne zabez­pie­cze­nie towaru przed kra­dzieżą jest obec­nie prio­ry­te­tem wielu pla­có­wek han­dlo­wych. Sza­cuje się, że straty wyni­ka­jące z kra­dzieży mogą pochło­nąć 2–5% obrotu pla­cówki. (więcej…)

Z admin, przed