Oferta

System KNX/EIB

System KNX/EIB to euro­pej­ski stan­dard zarzą­dza­nia i kon­troli budynku, który powstał z ini­cja­tywy wio­dą­cych firm euro­pej­skich z zakresu elek­tro­tech­niki. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem

Od inte­li­gent­nego sys­temu ogrze­wa­nia ocze­kuje się niskich kosz­tów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej oraz moż­li­wie wyso­kiego kom­fortu ciepl­nego. Coraz więk­szy nacisk kła­dzie się rów­nież na spo­soby eko­lo­gicz­nego pozy­ski­wa­nia ener­gii. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem

Oświe­tle­nie dosto­so­wu­jące się do pory dnia, okazji, zapew­niające mak­sy­malną funk­cjo­nal­ność i kom­fort, a przy tym ener­go­osz­czędne. Idąc spać, jednym prze­su­nię­ciem po ekra­nie smart­fona, czy tabletu, można zgasić świa­tło w całym domu lub zmniej­szyć jego inten­syw­ność w wybra­nych pomiesz­cze­niach. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

Inte­li­gentny budy­nek

Inte­li­gentny budynek to wysoko zaawan­so­wany tech­nicz­nie budy­nek, który inte­gruje wiele sys­te­mów i dzięki ich koor­dy­na­cji sku­tecz­nie zarzą­dza zaso­bami w celu zapew­nie­nia naj­lep­szego funk­cjo­no­wa­nia jego użyt­kow­ni­ków (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

Automatyka domowa

W tra­dy­cyj­nych insta­la­cjach domo­wych każdy system jest nie­za­leżny od dru­giego. Oświe­tle­nie nie jest w żaden sposób powią­zane z role­tami, system alar­mowy z ogrze­wa­niem itd. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

KD

Zasad­ni­czym zada­niem kon­troli dostępu jest regu­lo­wa­nie ruchu ludzi w budynku, szcze­gól­nie gdy zacho­dzi koniecz­ność ogra­ni­cze­nia dostępu pew­nych grup ludzi (mogą to być pra­cow­nicy, czy goście) do samego budynku lub pew­nych jego obsza­rów. (więcej…)

Z admin, przed
Oferta

RCP

System reje­stra­cji czasu pracy reje­struje godziny wej­ścia i wyj­ścia pra­cow­ni­ków z budynku, dostar­cza aktu­al­nych danych doty­czą­cych obec­no­ści i czasu pracy osób zatrud­nio­nych. (więcej…)

Z admin, przed