Kom­for­towy, nowo­cze­sny dom o zni­ko­mym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­tryczną, eko­no­miczny w eks­plo­ata­cji, a zara­zem eko­lo­giczny – tak w zary­sie można wyja­śnić czym jest dom pasywny. Taka per­spek­tywa może wyda­wać się zbyt piękna aby była praw­dziwa, jednak sta­ty­styki potwier­dzają, że budynki pasywne stały się stan­dardem dla wielu użyt­kow­ni­ków w Niem­czech, Austrii czy Wiel­kiej Bry­ta­nii, a także zawi­tały do Polski i nie prze­stają cie­szyć się zain­te­re­so­wa­niem. 
Budow­nic­two pasywne to pewien stan­dard obiek­tów, u jego pod­staw leży sto­so­wa­nie roz­wią­zań, które wpły­wają na zna­czące zre­du­ko­wa­nie zuży­cia ener­gii w trak­cie eks­plo­ata­cji oraz zapew­nie­nie bardzo dobrych para­me­trów izo­la­cyj­nych. 

W domu pasyw­nym wszyst­kie prze­grody zewnętrzne oraz sto­larka okienna mają niski współ­czyn­nik prze­ni­kal­no­ści ciepła. Pow­łoka zewnętrzna budynku jest nie­prze­pusz­czalna dla powie­trza, zapew­niona jest rów­nież odpo­wied­nia izo­la­cja na most­kach ciepl­nych. System wen­ty­la­cji odzy­skuje 75–90% ener­gii z usu­wa­nego powie­trza. 

Prak­tyka poka­zuje, że zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię w takich obiek­tach jest wie­lo­krot­nie mniej­sze niż w tra­dy­cyj­nych budyn­kach, wynosi ono około 15 kWh/m2/rok. Domy pasywne zuży­wają ener­gię elek­tryczną na oświe­tle­nie czy róż­nego rodzaju urzą­dze­nia, ale na ogół nie wyma­gają dodat­ko­wego źródła ciepła oprócz słońca i ciepła gene­ro­wa­nego przez urzą­dze­nia. Wyko­rzy­sty­wa­nie urzą­dzeń ener­go­osz­częd­nych, alter­na­tyw­nych źródeł ener­gii, m.in. paneli sło­necz­nych czy turbin wia­tro­wych, pozwala na zasi­la­nie domu z nie­wiel­kim udzia­łem dostaw­ców ener­gii.

Poza ener­go­osz­częd­no­ścią pasywny dom to przede wszyst­kim kom­fort, moż­li­wość prze­by­wa­nia na co dzień w natu­ral­nej prze­strzeni, bez wahań tem­pe­ra­tury, prze­cią­gów, ale ze stałym dopły­wem świe­żego powie­trza. Sprawny system wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej wywiewa powie­trze z pomiesz­czeń, które mogą gene­ro­wać przy­kre zapa­chy i odpo­wiada za utrzy­ma­nie odpo­wied­niego poziomu wil­got­no­ści. Jeśli inwe­sty­cję taką połą­czy się z inte­li­gent­nymi sys­te­mami zarzą­dza­nia budyn­kiem, sta­no­wić będzie roz­wią­za­nie ide­al­nie dosto­so­wane do potrzeb i wyma­gań użyt­kow­ni­ków.