Artykuły

Pro­jek­to­wa­nie domów pasyw­nych

Budy­nek pasywny musi speł­niać szereg warun­ków funk­cjo­nal­nych, tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i praw­nych, dla­tego proces pro­jek­to­wa­nia jest skom­pli­ko­wany i wymaga wiedzy i doświad­cze­nia. W związku z wymo­giem wyso­kiego stan­dardu posza­no­wa­nia ener­gii należy poło­żyć szcze­gólny nacisk na te ele­menty archi­tek­tury, które mają naj­więk­szy […]

Z admin, przed
Artykuły

Domy pasywne

Kom­for­towy, nowo­cze­sny dom o zni­ko­mym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­tryczną, eko­no­miczny w eks­plo­ata­cji, a zara­zem eko­lo­giczny – tak w zary­sie można wyja­śnić czym jest dom pasywny. Taka per­spek­tywa może wyda­wać się zbyt piękna aby była praw­dziwa, jednak sta­ty­styki potwier­dzają, że […]

Z admin, przed
Artykuły

Domy ener­go­osz­czędne

Dom ener­go­osz­czędny to dom, który posiada dobrą izo­la­cję prze­gród zewnętrz­nych w tym sto­larki okien­nej i drzwio­wej, a także zre­du­ko­waną ilość most­ków ter­micz­nych, czyli miejsc o gor­szych wła­ści­wo­ściach ter­mo­izo­la­cyj­nych oraz sprawny system wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem ciepła i wyso­ko­sprawną insta­la­cję grzew­czą. Dom […]

Z admin, przed