Oświe­tle­nie dosto­so­wu­jące się do pory dnia, okazji, zapew­niające mak­sy­malną funk­cjo­nal­ność i kom­fort, a przy tym ener­go­osz­czędne. Idąc spać, jednym prze­su­nię­ciem po ekra­nie smart­fona, czy tabletu, można zgasić świa­tło w całym domu lub zmniej­szyć jego inten­syw­ność w wybra­nych pomiesz­cze­niach.

System może rów­nież zostać zapro­gra­mo­wany tak by robił to auto­ma­tycz­nie o wyzna­czo­nej porze, bądź reagwał na zmiany w oto­cze­niu (zmierz­ch/po­ra­nek).

Dla stwo­rze­nia odpo­wied­niego nastroju można zapro­gra­mo­wać kilka scen świetl­nych, odpo­wied­nio skom­po­no­wane oświe­tle­nie zosta­nie przy­pi­sane do kon­kret­nego wyłącz­nika.

W efek­cie jednym przy­ci­skiem będzie można przejść z trybu codzien­nego na scenę „przy­ję­cie”, „oglą­da­nie tele­wi­zji”.

Inte­li­gentny system daje nie­zli­czone moż­li­wo­ści kon­fi­gu­ra­cji, a przy tym zapew­nia oszczęd­ność ener­gii m.in. przez auto­ma­tyczne wyłą­cza­nie oświe­tle­nia gdy przez zadany czas nikt nie prze­bywa w pomiesz­cze­niu.