Budy­nek pasywny musi speł­niać szereg warun­ków funk­cjo­nal­nych, tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i praw­nych, dla­tego proces pro­jek­to­wa­nia jest skom­pli­ko­wany i wymaga wiedzy i doświad­cze­nia. W związku z wymo­giem wyso­kiego stan­dardu posza­no­wa­nia ener­gii należy poło­żyć szcze­gólny nacisk na te ele­menty archi­tek­tury, które mają naj­więk­szy wpływ na bilans ener­ge­tyczny budynku. 
Pierw­szy aspek­tem jest bryła budynku. Obiekt o pro­stej, zwar­tej formie ma korzystną pro­por­cję prze­gród zewnętrz­nych do kuba­tury, dzięki temu straty cieplne spo­wo­do­wane prze­ni­ka­niem ciepła przez te prze­grody są mniej­sze. Bardzo ważna jest rów­nież orien­ta­cja budynku wzglę­dem stron świata. Tam, gdzie zyski sło­neczne mogą być znaczne, od strony połu­dnio­wej, dobrze mieć pomiesz­cze­nia „dzienne” z dużymi powierzch­niami prze­szkleń. Oczy­wi­ście pomiesz­cze­nia te powinny być zaopa­trzone w róż­nego rodzaju rolety, mar­kizy, chro­niące latem przed prze­grza­niem. Z kolei pomiesz­cze­nia, w któ­rych tem­pe­ra­tura może być niższa powinny zna­leźć się w pół­noc­nej, naj­zim­niej­szej części domu. Zatem w trak­cie pro­jek­to­wa­nia budynku powinno się uwzględ­niać cha­rak­te­ry­stykę cieplną pomiesz­czeń gru­pu­jąc je tak by funk­cje higie­niczno- sani­tarne wyma­gające naj­wyż­szej tem­pe­ra­tury umiej­sco­wione były z dala od prze­gród zewnętrz­nych. Naj­ko­rzyst­niej­szą loka­li­za­cją dla pomiesz­czeń gospo­dar­czych, klatek scho­do­wych będzie część pół­nocna budynku, przy ścia­nie zewnętrz­nej. Z uwagi na to, że pomiesz­cze­nia te nie wyma­gają doświe­tle­nia jest to zgodne z zało­że­niem ogra­ni­cza­nia prze­szkleń w tej części budynku. Od strony połu­dnio­wej korzystne jest zlo­ka­li­zo­wa­nie ogrodu zimo­wego. Nie wymaga on wów­czas ogrze­wa­nia, a ze względu na dużą powierzch­nię prze­szkle­nia może być dobrym prze­kaź­ni­kiem ener­gii pocho­dzą­cej z pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego.