strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie bezpieczeństwem

  • bezpieczeństwo pod pełną kontrolą

  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

     
System KNX/EIB   Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem
     
SYSTEM KNX/EIB
System KNX/EIB to euro­pej­ski stan­dard zarzą­dza­nia i kon­troli budynku, który powstał z ini­cja­tywy wio­dą­cych firm euro­pej­skich z zakresu elek­tro­tech­niki...
 

INTELIGENTNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Oświe­tle­nie dosto­so­wu­jące się do pory dnia, okazji, zapew­niające mak­sy­malną funk­cjo­nal­ność i kom­fort, a przy tym ener­go­osz­czędne...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie ogrze­wa­niem   Inte­li­gentne ste­ro­wa­nie kli­ma­ty­za­cją i wen­ty­la­cją
     

INTELIGENTNE STEROWANIE OGRZEWANIEM

Od inte­li­gent­nego sys­temu ogrze­wa­nia ocze­kuje się niskich kosz­tów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej oraz moż­li­wie wyso­kiego kom­fortu ciepl­nego...

 

INTELIGENTNE STEROWANIE KLIMATYZACJĄ i WENTYLACJĄ

Stwo­rze­nie kom­for­to­wych warun­ków do pracy, zabawy czy odpo­czynku uza­leż­nione jest od odpo­wiednich para­me­trów i jako­ści powie­trza w pomiesz­cze­niu...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
Automatyka domowa   Inte­li­gentny budy­nek
     

AUTOMATYKA DOMOWA

W tra­dy­cyj­nych insta­la­cjach domo­wych każdy system jest nie­za­leżny od dru­giego. Oświe­tle­nie nie jest w żaden sposób powią­zane z role­tami, system alar­mowy z ogrze­wa­niem...

 

INTELIGENTNY BUDYNEK

Inte­li­gentny dom to wysoko zaawan­so­wany tech­nicz­nie budy­nek, który inte­gruje wiele sys­te­mów i dzięki ich koor­dy­na­cji sku­tecz­nie zarzą­dza zaso­bami...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
System zarzą­dza­nia budyn­kiem   CCTV – Kamery
     

SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM

BMS sta­nowi uła­twie­nie w zarzą­dza­niu budyn­kiem, dzięki niemu można ste­ro­wać sys­te­mami auto­ma­tyki i bez­pie­czeń­stwa za pomocą wspól­nego opro­gra­mo­wa­nia...

 

CCTV - Kamery

CCTV to okre­śle­nie tele­wi­zji prze­my­sło­wej połą­czo­nej w ukła­dzie zamknię­tym, pozwa­la­ją­cej na moni­to­ro­wa­nie sytu­acji reje­stro­wa­nych przez system kamer...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
SSWIN   SSP
     

SSWIN

System sygna­li­za­cji wła­ma­nia i napadu, popu­lar­nie nazy­wany sys­te­mem alar­mo­wym, zapew­nia naj­sku­tecz­niej­sze i naj­szyb­sze wykry­cie osób nie­po­żą­da­nych w obiek­cie...

 

SSP

CCTV to okre­śle­nie tele­wi­zji prze­my­sło­wej połą­czo­nej w ukła­dzie zamknię­tym, pozwa­la­ją­cej na moni­to­ro­wa­nie sytu­acji reje­stro­wa­nych przez system kamer...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
KD   RCP
     

KD

Zasad­ni­czym zada­niem kon­troli dostępu jest regu­lo­wa­nie ruchu ludzi w budynku, szcze­gól­nie gdy zacho­dzi koniecz­ność ogra­ni­cze­nia dostępu pew­nych grup ludzi...

 

RCP

System reje­stra­cji czasu pracy reje­struje godziny wej­ścia i wyj­ścia pra­cow­ni­ków z budynku, dostar­cza aktu­al­nych danych doty­czą­cych obec­no­ści i czasu pracy osób...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
EAS   DSO
     

EAS

Sku­teczne zabez­pie­cze­nie towaru przed kra­dzieżą jest obec­nie prio­ry­te­tem wielu pla­có­wek han­dlo­wych...

 

DSO

Dźwię­kowy system ostrze­gaw­czy w przy­padku zagro­że­nia poża­ro­wego, ter­ro­ry­stycz­nego lub jesz­cze innego umoż­liwi sprawną i bez­pieczną ewa­ku­ację ludzi...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
Domy pasywne   Pro­jek­to­wa­nie domów pasyw­nych
     

DOMY PASYWNE

Kom­for­towy, nowo­cze­sny dom o zni­ko­mym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­tryczną, eko­no­miczny w eks­plo­ata­cji, a zara­zem eko­lo­giczny – tak w zary­sie można wyja­śnić czym jest dom pasywny...

 

PROJEKTOWANIE DOMÓW PASYWNYCH

Budy­nek pasywny musi speł­niać szereg warun­ków funk­cjo­nal­nych, tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i praw­nych, dla­tego proces pro­jek­to­wa­nia jest skom­pli­ko­wany i wymaga wiedzy i doświad­cze­nia...

zobacz więcej

 

zobacz więcej

     
Domy ener­go­osz­czędne    
     

DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

Dom ener­go­osz­czędny to dom, który posiada dobrą izo­la­cję prze­gród zewnętrz­nych w tym sto­larki okien­nej i drzwio­wej, a także zre­du­ko­waną ilość most­ków ter­micz­nych...

   

zobacz więcej