strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
 • bezpieczeństwo pod pełną kontrolą

 • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

 • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

O NAS
 

Jeste­śmy jedną z nie­licz­nych firm na pol­skim rynku, ofe­ru­ją­cych kom­plek­sową obsługę oraz inte­gra­cję wielu dzie­dzin i tech­no­logi skła­da­ją­cych się na inte­li­gentne sys­temy auto­ma­tyki i bez­pie­czeń­stwa.
Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie przy pro­jek­to­wa­niu i wdra­ża­niu sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa (CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP) i inte­li­gent­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia budyn­kiem BMS – buil­ding mana­ge­ment w sys­te­mie KNX, oraz uczest­nic­two w wielu pro­jek­tach tak róż­nych jak potrzeby naszych klien­tów czynią z nas naj­lep­szych part­ne­rów do reali­za­cji przed­się­wzięć będą­cych nawet naj­więk­szymi wyzwa­niami.

Likon

 

 

 

Obszary dzia­ła­nia: 

 • Systemy bez­pie­czeń­stwa CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP
 • Inte­li­gentne sys­temy zarzą­dza­nia budyn­kiem BMS
 • buil­ding mana­ge­ment w sys­te­mie KNX – CCTV
 • sze­roko pojęta tele­wi­zja prze­my­słowa, indy­wi­du­alne roz­wią­za­nia w zależ­no­ści od potrzeb i zadań; ana­lo­gowa, IP, IP MP, IR, FLIR, oraz SSWIN (Galaxy GD, GE-Master, Para­dox, Satel, DSC) w zasto­so­wa­niu cywil­nym i mili­tar­nym.
 • Kable sen­so­ryczne; STELLAR, SENStar.

  Współ­praca z nami to gwa­ran­cja syner­gii
  i dosto­so­wa­nia roz­wią­zań do fak­tycz­nych potrzeb.
 
  Likon  Ponad 12 lat doświadczenia

Likon

 
Budynki komercyjne
 
BUDYNKI KOMERCYJNE
Inte­li­gentny budy­nek komer­cyjny – zin­te­gro­wane ste­ro­wa­nie kli­ma­ty­za­cją, ogrze­wa­niem, oświe­tle­niem, bez­pie­czeń­stwem, alar­mem i kon­trolą dostępu gwa­ran­tuje kom­fort, eko­no­miczne i wydajne zarzą­dza­nie nawet naj­więk­szymi obiek­tami.

zobacz więcej 

 

 
Inteligentny dom
 

REZYDENCJE, APARTAMENTY, DOMY

Inte­li­gentny dom – wszystko pod kon­trolą tak jak lubisz, moni­to­ro­wa­nie pomiesz­czeń, zarzą­dza­nie ener­gią, ste­ro­wa­nie wypo­sa­że­niem, bez­pie­czeń­stwo, eko­no­mia i indy­wi­du­alna kon­fi­gu­ra­cja.  

zobacz więcej 

Jeśli szuksz wiedzy o zagadnieniach związanych z inteligentnymi systemami automatyki i bezpieczeństwa, zajrzyj na nasz blog