strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

SSWIN
 

 
 

Likon System sygna­li­za­cji wła­ma­nia i napadu, popu­lar­nie nazy­wany sys­te­mem alar­mo­wym, zapew­nia naj­sku­tecz­niej­sze i naj­szyb­sze wykry­cie osób nie­po­żą­da­nych w obiek­cie i prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji do odpo­wied­nich służb. Warto jednak zazna­czyć, że nie­upraw­niona inge­ren­cja osób trze­cich, nie jest jedy­nym zagro­że­niem, jakie może się poja­wić na tere­nie obiektu.

Dla­tego sys­temy alar­mowe roz­bu­do­wuje się o dodat­kowe urzą­dze­nia wykry­wa­jące nie­szczel­no­ści w insta­la­cjach gazo­wych, obec­ność dymu, wycieki wody i inne zagro­że­nia.

SSWiN składa się z dwóch zespo­łów urzą­dzeń: czujek i infra­struk­tury.

Cen­trala, mani­pu­la­tory oraz urzą­dze­nia wyj­ściowe (sygna­li­za­tory, moni­to­ring) i wyko­naw­cze wcho­dzą w skład infra­struk­tury i reali­zują funk­cję reje­stra­cji sytu­acji alar­mo­wych. Ich sprawne dzia­ła­nie nie było by moż­liwe bez współ­pracy z róż­nego rodzaju czuj­ni­kami, które prze­ka­zują do cen­trali infor­ma­cje o naru­sze­niu strefy bez­pie­czeń­stwa, prze­kro­cze­niu pro­go­wego stę­że­nia gazu czy wystą­pie­niu jesz­cze innych sytu­acji alar­mo­wych takich jak stłu­cze­nie szyby, otwar­cie drzwi, okien.

System SSWiN można bez­po­śred­nio połą­czyć z urzą­dze­niami CCTV, dzięki takiemu roz­wią­za­niu każ­demu sygna­łowi alar­mo­wemu wykry­temu w sys­te­mie SSWiN lub w CCTV, będzie zawsze towa­rzy­szyć alarm oraz reje­stra­cja obrazu z kamer.

Nagra­nia pre­alar­mowe pozwolą na usta­le­nie co było przy­czyną sytu­acji alar­mo­wej. Dodat­kowo z chwilą wykry­cia przez czuj­niki SSWiN intruza na obiek­cie, system CCTV nie tylko uru­chomi nagry­wa­nie obrazu i fonii, ale rów­nież wyśle powia­do­mie­nie do wcze­śniej zapro­gra­mo­wa­nych odbior­ców.