strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

SSP
 

 
 

Likon

System sygna­li­za­cji pożaru należy do pod­sta­wo­wych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa w obiek­tach, jego celem jest ochrona życia i zdro­wia ludzi, a także ciągów pro­duk­cyj­nych, maszyn, urzą­dzeń, budyn­ków. Nowo­cze­sny system SSP efek­tyw­nie wykrywa pożary w bardzo wcze­snej fazie roz­woju, co pozwala na prze­pro­wa­dze­nie szyb­kiej ewa­ku­acji budynku.

Za pomocą zespołu urzą­dzeń takich jak czujki poża­rowe, cen­trala alar­mowa i sygna­li­za­tory, docho­dzi do samo­czyn­nego wykry­wa­nia pożaru i prze­ka­zy­wa­nia sto­sow­nej infor­ma­cji do naj­bliż­szej jed­nostki Straży Pożar­nej.
 

Istota budowy i dzia­ła­nia tego sys­temu spro­wa­dza się do roz­miesz­cze­nia w obsza­rze czujek poża­ro­wych reagu­ją­cych na obec­ność dymu, wzrost tem­pe­ra­tury czy poja­wie­nie się pło­mieni w obsza­rze obję­tym ich nad­zo­rem, a także łatwo dostęp­nych przy­ci­sków powia­da­miających w razie wykry­cia zagro­że­nia poża­ro­wego przez osobę prze­by­wa­jącą w pomiesz­cze­niu.

Sygnał z czuj­ni­ków prze­ka­zy­wany jest do cen­trali, która alar­muje o zagro­że­niu i powia­da­mia odpo­wied­nie służby.
 

Dzięki boga­tej gamie sto­so­wa­nych detek­to­rów można dobrać naj­od­po­wied­niej­szą metodę ochrony dosto­so­waną do potrzeb użyt­kow­nika i obiektu.
 

W system sygna­li­za­cji pożaru warto zain­we­sto­wać ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa, ale inwe­sty­cja ta prze­kłada się rów­nież na znacz­nie niższe koszty ubez­pie­cze­nia obiek­tów rekom­pen­su­jąc tym samym koszty inwe­sty­cji w system.