strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

DSO
 

 
 

Likon

Dźwię­kowy system ostrze­gaw­czy w przy­padku zagro­że­nia poża­ro­wego, ter­ro­ry­stycz­nego lub jesz­cze innego umoż­liwi sprawną i bez­pieczną ewa­ku­ację ludzi. Sta­nowi alter­na­tywę dla sygna­łów alar­mu­ją­cych syre­nami. Jasne, zro­zu­miałe i jed­no­znaczne pole­ce­nia gło­sowe pozwa­lają unik­nąć paniki i chaosu w obiek­cie obję­tym zda­rze­niem, a zara­zem zapew­niają wła­ściwy poziom infor­ma­cji.


DSO jest pro­gra­mo­walny. Dzięki współ­pracy z sys­te­mem sygna­li­za­cji pożaru wcze­śnie infor­muje o wykry­ciu ewen­tu­al­nego zagro­że­nia i uru­cha­mia nagrane komu­ni­katy słowne. Komu­ni­katy te dosto­so­wane są do kon­kret­nego typu zagro­że­nia.

Z uwagi na to, że system musi dzia­łać w trud­nych warun­kach, gdy np. pożar już trwa, insta­la­cja kablowa musi być odporna na wyso­kie tem­pe­ra­tury. Insta­la­cja musi być podzie­lona na strefy zgod­nie z podzia­łem stref poża­ro­wych budynku. Część jej ele­men­tów musi być zdu­blo­wana, tak by awaria w jednym z nich nie odcięła komu­ni­ka­cji z daną strefą. System powi­nien posia­dać własne zasi­lane rezer­wowe, by mógł dzia­łać mimo braku zasi­la­nia sie­cio­wego.

Oczy­wi­ście system DSO w warun­kach braku zagro­że­nia może być rów­nież wyko­rzy­sty­wany do emisji jakich­kol­wiek komu­ni­ka­tów rekla­mo­wych, infor­ma­cyj­nych oraz do odtwa­rza­nia muzyki.