strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie bezpieczeństwem

  • bezpieczeństwo pod pełną kontrolą

  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

CERTFIKAT ABB
 

Jeste­śmy auto­ry­zo­wanym part­nerem ABB w zakre­sie sys­te­mów auto­ma­tyki budyn­ków i-bus KNX oraz pro­duk­tów niskiego napię­cia.
 

Jako auto­ry­zo­wany part­ner firmy ABB mamy nie­ogra­ni­czony dostęp do naj­now­szych pro­duk­tów tej marki oraz pełne wspar­cie tech­niczne. Regu­lar­nie uczest­ni­czymy w szko­le­niach dla part­ne­rów ABB dzięki czemu możemy zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szą jakość usług.

 

 

certfikat 

 

 

 

  Likon  Ponad 12 lat doświadczenia

Likon

 
Budynki komercyjne
 
BUDYNKI KOMERCYJNE
Inte­li­gentny budy­nek komer­cyjny – zin­te­gro­wane ste­ro­wa­nie kli­ma­ty­za­cją, ogrze­wa­niem, oświe­tle­niem, bez­pie­czeń­stwem, alar­mem i kon­trolą dostępu gwa­ran­tuje kom­fort, eko­no­miczne i wydajne zarzą­dza­nie nawet naj­więk­szymi obiek­tami.

zobacz więcej 

 

 
Inteligentny dom
 

REZYDENCJE, APARTAMENTY, DOMY

Inte­li­gentny dom – wszystko pod kon­trolą tak jak lubisz, moni­to­ro­wa­nie pomiesz­czeń, zarzą­dza­nie ener­gią, ste­ro­wa­nie wypo­sa­że­niem, bez­pie­czeń­stwo, eko­no­mia i indy­wi­du­alna kon­fi­gu­ra­cja.  

zobacz więcej