strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • zintegrowane sterowanie bezpieczeństwem

  • zintegrowane sterowanie klimatyzacją

  • zintegrowane sterowanie oświetleniem

 

INTELIGENTNY BUDYNEK
BUDYNKI KOMERCYJNE
 

Inte­li­gentny budy­nek wypo­sa­żony w system czuj­ni­ków i detek­to­rów zarzą­dzany przez zin­te­gro­wany system kon­tro­lu­jący wszyst­kie insta­la­cje, które się w nim znaj­dują to dziś stan­dard. Sztuką jest umie­jętne połą­cze­nie wszyst­kich roz­wią­zań z zacho­wa­niem syner­gii gwa­ran­tu­ją­cej wyko­rzy­sta­nie 100% moż­li­wo­ści całego sys­temu.

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe usługi pla­nu­jąc roz­wią­za­nia już na etapie pro­jek­to­wa­nia budowy dzięki czemu nasze inte­li­gentne sys­temy auto­ma­tyki i bez­pie­czeń­stwa spraw­dzają się w 100%. Po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji ofe­ru­jemy obsługę w zakre­sie gwa­ran­cji i kon­ser­wa­cji oraz moder­ni­za­cji i roz­bu­dowy.

  Inteligentny budynek komercyjny  
  Likon  Ponad 12 lat doświadczenia

Likon

 


Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP 
i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem BMS - building management w systemie KNX.

Uczestnictwo w wielu projektach - tak różnych, jak potrzeby naszych klientów - czynią z nas najlepszych partnerów do realizacji przedsięwzięć, będących nawet największymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do współpracy.

ZOBACZ WIĘCEJ