strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • bezpieczeństwo pod pełną kontrolą

  • zintegrowane zarządzanie energią

  • intuicyjne sterowanie wyposażeniem

 

INTELIGENTNY DOM

REZYDENCJE, APARTAMENTY, DOMY


Ste­ro­wa­nie inteligentnym domem za pomocą smart­fona to tylko wierz­cho­łek góry lodo­wej. Inte­li­gentny dom to kom­fort, bez­pie­czeń­stwo i oszczęd­no­ści dzięki prze­my­śla­nej kon­fi­gu­ra­cji oraz naj­now­szych tech­no­lo­gii. Ofe­ru­jemy naj­wyż­szej jakość sys­temy bez­pie­czeń­stwa i auto­ma­tyki na potrzeby domów, rezy­den­cji i apar­ta­men­tów.

Two­rzymy dosko­nałe pro­jekty inteligentnych domów i reali­zu­jemy je z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią odda­jąc w ręce naszych klien­tów sys­temy, które dosłow­nie zmie­niają ich życie na lepsze. Po zakoń­cze­niu prac gwa­ran­tu­jemy nie­za­wod­ność oraz ofe­ru­jemy nadzór i moż­li­wość roz­bu­dowy.

 

  Cały dom w zasięgu ręki - Klienci indywidualni  
  Likon  Ponad 12 lat doświadczenia

Likon

 


Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP 
i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem BMS - building management w systemie KNX.

Uczestnictwo w wielu projektach - tak różnych, jak potrzeby naszych klientów - czynią z nas najlepszych partnerów do realizacji przedsięwzięć, będących nawet największymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do współpracy.

ZOBACZ WIĘCEJ